THÔNG BÁO BẢO MẬT


Thông báo bảo mật này và các Phụ lục đính kèm (“Thông báo”) mô tả cách thức mà Công ty TNHH Viva Republica Việt Nam, các chi nhánh, công ty liên kết và các pháp nhân được đồng kiểm soát (gọi chung là “Toss”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn qua việc sử dụng ứng dụng di động và trang web của Toss (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng” và “Trang web”), cũng như các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác mang tính toàn cầu, được điều hành bởi Toss (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ được phép sử dụng ứng dụng Toss trên một thiết bị điện thoại duy nhất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề xảy ra liên quan đến việc người dùng sử dụng dịch vụ trên nhiều thiết bị điện thoại.

Thông báo này được áp dụng cho người dùng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “bạn”, “của bạn”). 

“Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Dữ liệu này bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, số điện thoại, thông tin chi tiết về ngân hàng và thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh, số nhận dạng do cơ quan chức năng cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin phương tiện đi lại và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.  

1. Thu thập thông tin

Bạn sẽ cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân khi bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ như, bạn có thể đồng ý cung cấp các Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp đăng ký ứng dụng Toss
 • Trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ mới
 • Trường hợp đăng ký xử lý các vấn đề về dân sự, giải quyết tranh chấp.v.v.
 • Trường hợp đăng ký các sự kiện/ chương trình khuyến mại
 • Trường hợp cần xác nhận bản thân để sử dụng dịch vụ
 • Các trường hợp cần thiết khác trong quá trình sử dụng dịch vụ

Các loại thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm các hạng mục như sau:

 • Số điện thoại
 • Địa chỉ nơi ở, địa chỉ email
 • Tên cơ quan tài chính/ số tài khoản
 • Tên chủ tài khoản
 • Thông tin thẻ nạp điện thoại
 • Điểm tín dụng
 • Thông tin về vị trí

Đối với các mục đích như phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần có sự đồng ý, bằng cách dựa trên Quyền lợi hợp pháp hoặc các trường hợp miễn trừ khác được quy định bởi luật bảo mật dữ liệu hiện hành. 

Đồng thời, khi Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng, hay ứng dụng/ trang web của chúng tôi được kích hoạt, các Dữ liệu cá nhân sau đây có thể được thu thập:

 • Model thiết bị điện thoại, nhà sản xuất thiết bị điện thoại, phiên bản OS, nhà mạng, số seri của thiết bị điện thoại
 • Địa chỉ IP truy cập, cookies, ADID
 • Dữ liệu sử dụng trên ứng dụng (sử dụng các tính năng trên ứng dụng như truy cập vào màn hình/ menu, chọn nút, lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng)
 • Phiên bản của ứng dụng, thời gian truy cập lần cuối, ngày đồng ý nhận thông tin quảng cáo, quốc gia, ngôn ngữ, mã khu vực
 • Thông tin hoạt động thể chất, tổng số bước chân, loại bước chân (đi bộ/ chạy bộ/ lên xuống cầu thang), quãng đường di chuyển, tốc độ di chuyển, số calo tiêu thụ, bước chân, thông tin tóm tắt vận động.v.v.
 • Thông tin về trạng thái (lịch sử sử dụng ứng dụng Toss, thông tin hoạt động trực tuyến của người dùng có thể nắm bắt và phân tích về mức độ quan tâm, yêu thích, thị hiếu, xu hướng.v.v. của khách hàng)


2. Sử dụng Dữ liệu cá nhân

Toss có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích như sau (sau đây gọi tắt là “Mục đích”):

Cung cấp dịch vụ và các tính năng.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện ứng dụng, trang web và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp, cải tiến và duy trì Dịch vụ
 • Xác thực bản thân
 • Đảm bảo các cách thức trao đổi để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý như xử lý các vấn đề dân sự, giải quyết tranh chấp, 
 • Truyền tải các thông báo liên quan đến dịch vụ, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
 • Thông báo kết quả trúng thưởng các sự kiện, giao hàng, thông báo các sự kiện ưu đãi
 • Phân tích thống kê và vận dụng các thông tin về tình hình sử dụng dịch vụ 
 • Cung cấp giao diện, dịch vụ, báo cáo phù hợp
 • Chọn đối tượng cung cấp dịch vụ
 • Cung cấp tính tiện ích khi nhập thông tin bằng cách sử dụng các thông tin đã có
 • Phòng tránh các hành vi lạm dụng (mục đích quản lý cách hiệu quả việc giám sát các giao dịch đáng ngờ, phòng tránh các trường hợp nhận điểm thưởng trùng lặp, phòng tránh các trường hợp lạm dụng dịch vụ), khảo sát về sự cố, xây dựng chính sách bảo mật
 • Tra cứu về ngân hàng, điểm tín dụng và tình hình sử dụng thẻ 
 • Hỗ trợ khóa/ mở khóa tài khoản
 • Đếm bước đi bộ: Chi trả điểm thưởng theo số bước chân
 • Cung cấp quảng cáo/ marketing (bao gồm các nội dung phù hợp)
 • Thông tin trên nền tảng vị trí: Cung cấp các ưu đãi 

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập vào mục đích điều tra, giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý, bằng cách dựa trên Lợi ích hợp pháp hoặc các trường hợp miễn trừ khác được cung cấp bởi luật bảo mật dữ liệu hiện hành, cho các mục đích như phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận.


3. Các dịch vụ cung cấp trên ứng dụng Toss và các thông tin chi tiết

Tên dịch vụ
Thông tin sẽ thu thập
Ghi chú
Đăng ký sử dụng dịch vụ
Số điện thoại, email, thông tin về hoạt động thể chất

Số điện thoại, email, thông tin về hoạt động thể chất
Thông tin về vị trí

Nạp tiền điện thoại bằng tiền thưởng
Số điện thoại, nhà mạng
Cung cấp thông tin cho Bên thứ Ba để cung cấp dịch vụ nạp điện thoại trực tiếp
Nhóm đi bộ
Đăng nhập Facebook

Tính năng Sleeping
Dữ liệu về thời gian ngủ trên ứng dụng Sức khỏe

Đăng ký mở tài khoản và thẻ Toss - CIMB
Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nguồn thu nhập, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, chụp ảnh mặt trước, mặt sau của CMND/CCCD (eKYC), ảnh chân dung
Cung cấp thông tin cho Bên thứ Ba là ngân hàng CIMB Việt Nam để phát hành tài khoản và thẻ Toss - CIMB
Dịch vụ đề xuất sản phẩm vay
Họ tên, ngày tháng năm sinh, lịch sử tín dụng, thu nhập, nghề nghiệp, ngày bắt đầu làm việc, lịch sử sử dụng các dịch vụ tài chính, thông tin sở hữu tài sản xe máy (model xe máy, ngày mua), số CMND/CCCD

Tra cứu điểm tín dụng
Họ tên, số CMND/CCCD


4. Các dịch vụ trên nền tảng dữ liệu về vị trí

Trên ứng dụng Toss sử dụng quyền cho phép của thiết bị điện thoại của bạn để cung cấp các dịch vụ trên nền tảng dữ liệu về vị trí. Trường hợp bạn từ chối cho phép sử dụng dịch vụ trên nền tảng dữ liệu về vị trí, bạn có thể hủy cho phép bất cứ lúc nào bằng cách tắt quyền cho phép. Chúng tôi không lưu các dữ liệu về vị trí.


5. Hủy thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập sẽ chỉ được sử dụng theo đúng mục đích để có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Trường hợp bạn không còn sử dụng ứng dụng Toss trong thời gian 1 năm, các thông tin sẽ được chuyển sang Cơ sở dữ liệu để tạm thời lưu trữ, đảm bảo an toàn, và sau 1 năm lưu trữ, các thông tin cá nhân này sẽ được xử lý hủy vĩnh viễn.


6. Thông tin trẻ em

Dịch vụ này không hướng đến đối tượng là trẻ em dưới 13 tuổi. Trường hợp nếu chúng tôi nhận thấy đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó, trừ trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ các dữ liệu này. Vui lòng liên lạc với chúng tôi trong trường hợp bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi do vô tình hoặc do nhầm lẫn.


7. Sử dụng Cookies

Khi bạn truy cập vào Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng Cookies và các kỹ thuật theo dõi khác (gọi tắt là “Cookies”). Chúng tôi sử dụng Cookies để thừa nhận rằng bạn là một khách hàng; để tùy chỉnh Dịch vụ, nội dung khác và quảng cáo; để đo lường hiệu quả các chương trình khuyến mại; thực hiện các hoạt động phân tích mang tính hàng loạt; giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa các hành vi gian lận tiềm tàng; và để thúc đẩy sự tin tưởng và an toàn trên các Dịch vụ của chúng tôi. 

Một số Dịch vụ nhất định được cung cấp thông qua việc sử dụng Cookies, do đó, nếu bạn chọn vô hiệu hóa hoặc từ chối Cookies, bạn có thể bị giới hạn hoặc không thể sử dụng các Dịch vụ này. 


8. Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc các vấn đề liên quan đến Thông báo bảo mật này, hoặc bất kỳ phản hồi nào cho chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của bạn và Dịch vụ mà bạn muốn chúng tôi xem xét, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ support@toss.vn.

Người phụ trách về thông tin cá nhân (DPO) của Chúng tôi đang quản lý các vấn đề có liên quan đến thông tin cá nhân. Bạn có thể liên hệ theo thông tin sau trong trường hợp cần giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân.  

Họ và tên: JUNG SEUNGJIN

Chức vụ: Giám đốc Đại diện & DPO

Email: support@toss.vn